ثابت کرده ایم یا بهترین یا هیچ …

پیام مدیریت سات یوس آکادمی

“پیام اول مدیریت.”


اسفند 1398 – مارس 2020

دکتر نورالدین حسینی, موسس و مدیر آکادمی

“پیام دوم مدیریت.”


اسفند 1398 – مارس 2020

دکتر نورالدین حسینی, موسس و مدیر آکادمی